פינוי בינוי – ליווי דיירים

בנוסף לפעילותה היזמית קבוצת דיירים משביחים מציעה לבעלי דירות שירותי ניהול וקידום פרויקטים מסוג פינוי בינוי. 

במתחמים ופרויקטים גדולים יותר, מסוג "פינוי בינוי", קבוצת דיירים משביחים פועלת כ"מנהלת פרויקט", ובמסגרת זו מבצעת עבור בעלי הדירות את כל הפעולות הנדרשות על מנת ליזום את התהליך, לקדם ולנהל את הפרויקט עד סיומו.

במסגרת זו מנהלת הפרויקט פועלת בשיתוף פעולה עם אדריכל ובעלי מקצוע נוספים עבור בעלי הדירות בלבד, בשלב הראשון ללא מעורבות יזם.

מנהלת הפרויקט מבצעת על חשבונה בדיקות תכנוניות לפרויקט, מכינה ומגישה באמצעות משרד אדריכלים תכנית בנין עיר לוועדה מקומית או מחוזית לפי הענין, ולאחר אישור התכנית (או לפני כן כאשר קיימת ודאות מספקת לגבי היקף הזכויות הצפוי), עורכת

מנהלת הפרויקט מעמידה לרשות בעלי הדירות, על חשבונה, את כל אנשי המקצוע הנדרשים לצורך תכנון הפרויקט, ורק לאחר שהתכנון מאושר ע"י גורמי התכנון המוסמכים מנהלת הפרויקט עורכת מכרז לחברות מובילות אשר עומדות בתנאי סף מתאימים.

מנהלת הפרויקט והיועצים בפרויקט מסייעים לבעלי הדירות ולעורך הדין מטעמם בבחירת החברה היזמית/קבלנית הזוכה במכרז, ובהליך ההתקשרות החוזית עמה.

כל התהליך מבוצע על ידי מנהלת הפרויקט בשיתוף פעולה הדוק עם נציגות מוסמכת שמונתה על ידי בעלי הדירות במתחם, בשקיפות מלאה ועדכונים שוטפים לכל הבעלים.

שלבי התהליך:

קבלת הסכמה עקרונית של בעלי הדירות במתחם לפרויקט, ומינוי נציגות מוסמכת מטעמם.
הכנת תכנית חדשה למתחם ע"י אדריכל מטעם בעלי הדירות.
יעוץ וליווי שמאי מקרקעין מטעם בעלי הדירות בהכנת התכנית והליך אישורה.
בחירת עו"ד ע"י נציגות בעלי הדירות והכנת נוסח הסכם להתקשרות עם חברה יזמית.
עריכת מכרז לחברות יזמיות העומדות בתנאי סף ובחירת החברה הזוכה.
פיקוח הנדסי על ביצוע הבנייה ע"י מהנדס בניין מטעם בעלי הדירות.
שיטת פעולה זו מבטיחה לבעלי הדירות תמורות מקסימליות, תכנון מיטבי והתקשרות עם חברה יזמית מתאימה, שנבחרת ע"י בעלי הדירות במכרז.

קבוצת "דיירים משביחים" נושאת בכל העלויות הנדרשות עד שלב בחירת החברה היזמית במכרז.

הקבוצה פועלת בשקיפות מלאה מול נציגות בעלי הדירות, לרבות קביעת שכרה מראש, אשר ישולם ע"י החברה היזמית שתבחר על ידי בעלי הדירות במכרז.